您当前所在位置:小学 >

人教版五年级语文上册第八单元拼音练习

编辑:donghk

2020-02-17 15:47:09

本篇文章为同学们整理了人教版五年级语文上册第八单元拼音练习,文章中列出的都是人教版五年级语文第一单元要学习的生字词,希望能对同学们带来帮助。

第八单元

yuǎn zhēng    diǎn lǐ    wěi yuán    xié shāng    wài bīn    huìjí

(                )    (        )    (           )     (            )     (        )    (       )

àn zhào    yù dìng    pái liè    bō làng      bào fā    dàn shēng

(           )    (        )    (        )     (          )     (        )    (       )

fèn dòu    zhuāng yán    xuān gào    huān hū     diàn niǔ    sù lì

(         )    (               )    (               )    (          )     (         )    (       )

zhān yǎng    sù jìng    piāo fú    xuǎn jǔ    qí bīng    gāo cháo

(              )    (        )    (          )     (       )     (        )    (       )

cì xù       guāng míng   gòng chǎn dǎng    wàn shuǐ qiān shān

(       )     (                 )   (                        )    (                          )

sì miàn bā fāng    pái shān dǎo hǎi

(                      )   (                            )

pánɡbó     nǐ dìnɡ      dì yù    xùn zhí    bēn fù     zūn zhònɡ

(           )    (        )    (        )     (        )     (        )    (            )

chóu chú    àn rán     cāo láo     yán sù     shí niǎn    ɡān rǎo

(            )    (        )    (          )     (       )     (          )    (             )

chénɡkěn    bǒ qí     wéi nán     shènɡlì    bǎo zhènɡ    tè shū

(             )    (        )    (          )     (        )     (            )    (           )

jū shù    hún shēn    tiáo zhou     jú miàn    lè hē hē

(        )    (           )    (            )     (           )     (        )

 yè yǐ jì rì      duān duān zhèng zhèng

(              )   (                                    )

猜你喜欢:

人教版五年级语文上册第一单元拼音练习

人教版五年级语文上册第二单元拼音练习

人教版五年级语文上册第三单元拼音练习

人教版五年级语文上册第四单元拼音练习 

人教版五年级语文上册第六单元拼音练习 

人教版五年级语文上册第七单元拼音练习 

标签:

● 相关推荐更多>>
◇ 热点关注
○ 各省小学热讯