您当前所在位置:小学 >

人教版五年级语文上册第三单元拼音练习

编辑:donghk

2020-02-17 15:20:11

本篇文章为同学们整理了人教版五年级语文上册第一单元拼音练习,文章中列出的都是人教版五年级语文第一单元要学习的生字词,希望能对同学们带来帮助。

读读写写

mù qián    shàn gè      bǔ rǔ    tuì huà    chuí zhí    jīng yàn

(           )    (          )    (        )     (       )     (        )    (       )

pàn duàn     tāi shēng    tè zhēng     shòu mìng     zhēn guì    jí cù

(              )    (            )    (            )     (              )     (           )    (       )

jǐng bào    dào qiè    fàn zuì    xián yí    jīn shǔ    yín hang

(          )    (           )    (        )     (       )     (        )    (       )

tú zhǐ       jí shǐ      guī ding    chuāng lián    bǎo chí    zàoyīn

(        )    (        )    (            )     (             )     (        )    (       )

fèi shuǐ    jí zhōng    chǔ lǐ    duì fù    yán zhì    qí jì

(        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )

bó wù guǎn     ān rán wú yang    ǒu duàn sī lián

(              )    (           )         (          )

读读记记

guāi qiǎo    xùn liánɡ    qīnɡ xiù    jiǎo jiàn    jī jǐnɡ    duǒ cánɡ

(           )    (            )     (          )     (       )     (        )    (       )

zhuī zhú    qiánɡliè    xī liú       jǐnɡ jué    chù dònɡ    ruì lì

(            )    (        )    (        )     (         )     (        )    (       )

 cuò zá    tái xiǎn    xiá zhǎi    mián qiǎnɡ    zhē bì     rán ér

(            )    (        )    (           )     (           )     (        )    (       )

miàn lín    kē lì    lái yuán    fēn liè    piāo fú    xuē ruò

(        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )

róu hé    xìnɡ nénɡ    yī fù     wěn dìnɡ    zhāo huī    dān diào

(        )    (        )    (        )     (       )     (        )    (       )

gǔ wǎnɡ jīn lái       pánɡ rán dà wù         qì xiànɡ wàn qiān

(                       )    (                          )    (                       )

标签:

● 相关推荐更多>>
◇ 热点关注
○ 各省小学热讯